SuperAanbieding2

WSV DE RANSTUILENDe tweede superaanbieding is op zondag 17 maart.  We trekken dan naar Rijkevorsel.  Beerke Beerse richt dan z’n Pensentocht in.  Starten kan hier tussen 07.00u en 15.00u; vertrekplaats is de Parochiezaal gelegen aan de Pastoor Lambrechtsstraat 1, Sint-Jozef-Rijkevorsel.  Hier kan je kiezen tussen een afstand van 4, 6, 7, 12, 17, 22, 25 en/of 30km.


Rijkevorsel ligt in de provincie Antwerpen.  Deze gemeente behoort tot het gerechtelijk kanton en kieskanton Hoogstraten.  In de volksmond wordt van Veussel gesproken.  De Kempense gemeente telt ruim 11500 inwoners.

De parochie van Vorsel, later Rijkevorsel, dateert uit de middeleeuwen.  In 1194 werd ze door Jean d’Antoing, deken van Kamerrijk, afgestaan aan de kanunniken van de collegiaalkerk van Antwerpen.  Van de heerlijkheid Rijkevorsel is reeds sprake in de 13de eeuw, toen ze aan Weinemar van Gemenich toebehoorde.  In 1358 vindt een overdracht plaats van Jan, heer van Kuyk en Hoogstraten, aan zijn broer Hendrik.  In 1581 werd Hoogstraten een graafschap onder Antoine de Lalaing. Rijkevorsel maakte er deel van uit maar behield zijn eigen bestuur.

Binnen de grenzen van Rijkevorsel liggen enkele kleinere woonkernen.  Namelijk Sint-Jozef, Achtel, Gammel en Keirschot.


Bezienswaardigheden in deze gemeente zijn onder meer:

•De Sint-Willibrorduskerk in het centrum.  De oude kerk werd tijdens de Bevrijdingsdagen van de Tweede Wereldoorlog verwoest, er bleef enkel een gevelfragment en de restanten van de toren over.  Dit gevelfragment werd op 28 maart 1956 geklasseerd en de toren werd heropgebouwd.


•De Stenen Bergmolen is een maalvaardige windkorenmolen en de laatste van de Rijkevorselse molens.  De huidige molen is de opvolger van een standerdmolen uit 1842 die in de nacht van 13 op 14 mei 1861 afbrandde.  Vlak bij de locatie van de afgebrande molen kreeg Josephus Brusselaers een machtiging van de Bestendige Deputatie van de provincie om een nieuwe stenen molen neer te zetten.  De bouwer van de romp was metselaar Jan Hoppenbrouwers-Mostmans.  De molen heeft bijzonder veel ramen in de romp, alsook drie toegangsdeuren vanaf de Molenberg.  Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hier tijdelijk olie geslagen en rond 1927 werd een dieselmotor in de molen geplaatst voor de aandrijving.  Tot ca. 1960 werd hier professioneel gemalen, het laatst door Jan Van Opstal-De Koninck.  Vervolgens werd de molen tussen 1966 en 1981 verhuurd aan een café- en discotheekuitbater.  In de loop van de jaren zeventig werd het gevlucht afgehaald, en het verval van de molen nam toe.  In 1996 kocht de gemeente Rijkevorsel de molen, en voorbereidingen tot restauratie werden in gang gezet.  Op 13 en 14 april 2002 werd de maalvaardig gerestaureerde molen officieel in terug gebruik genomen.  Zij wordt sindsdien bemalen door vijf gediplomeerde vrijwillige molenaars.  De Stenen Bergmolen werd 24 juni 1993 monumentenstatus toegekend.

•De Sint-Jozefkerk, deze neogotische driebeukige kerk met kruisbeuk en koor werd ontworpen door architect Taeymans en dateert uit 1909. Zij werd ingewijd op 12 september 1912.

•De kapel Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën te Achtel.

•De Sint-Luciakapel, gelegen tussen Molen-  en St.-Willibrordusstraat op ommuurd plantsoentje met drie grote lindebomen.  Toegewijd aan reeds vanouds in Rijkevorsel vereerde beschermheilige.


Ook hier vind je Streekproducten terug:

•‘Het Veusseltje’ is een likeur op basis van graanjenever, afkomstig van Rijkevorsel.


En ook aan cultuur ontbreekt het hier niet.

Elk jaar wordt er in het gebuurt Kleine Gammel ‘Spek- en eierenfeesten gehouden, waaronder een kruiwagenkoers, fuif, jokprijskamp en een paaptornooi.

Elk jaar passeert in het dorpscentrum de Halfvastenstoet, georganiseerd door de Rijkevorselse Rederijkers.


Van de organiserende club kregen wij over de tocht het volgende doorgemaild:


Zondag 17 maart 2019 – Pensentocht Wandeling


Het aan Beerse grenzende plaatsje Rijkevorsel of zoals wij zeggen Veussel ligt in de provincie Antwerpen.  Rijkevorsel, waar de gitarist van de Golden Earring, George Kooymans zijn woonstede heeft, Parochiezaal Sint Jozef Rijkevorsel is gelegen in een gehucht van Rijkevorsel.

De startzaal ligt op 100 meter van het kanaal Dessel – Schoten of het Kempisch kanaal genoemd.  Sint Jozef Rijkevorsel heeft een hoge brug over het kanaal voor wandelaars en fietsers, daardoor kan men ook aan beide zijden van het kanaal parkeren.


Tijdens de wandeling passeer je diverse natuurgebieden:


Abtsheide: Dit is eigendom van Campine nv, het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beheer.  De Lange Kwikstraat scheidt Abtsheide van het natuurgebied De Pomp-Poelberg, beide natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide, die zich over het grensgebied van de gemeenten Beerse, Rijkevorsel en Merksplas uitstrekte.  Abtsheide heeft zowel droge als natte heide.  Een aantal vennen maken het plaatje compleet.  Hier groeien typische planten als veenpluis, kruipwilg, loos blaasjeskruid en tormentil.  Naast heide vind je er ook gemengd loofbos, dennenbos, struikgewas en meerdere poelen.  De Abtsheide is populair bij zeldzame dieren zoals heidesabelsprinkhaan, bont dikkopje, boompieper en boomleeuwerik.


De Pomp: bestaat uit een gelijknamige kleiput, een restant van de vroegere baksteenindustrie, die omgeven is door gemengd loofhout en dennenbos.  Poelberg is een mozaïek van struikgewas, ruigtes, poelen en schrale graslanden.  Beide gebieden zijn van elkaar gescheiden door het aardgastracé en een fietspad: een brede, boomloze strook waar zich een soortenrijk schraalgrasland ontwikkelt.

Hier vind je nog zeldzame dieren en planten.  Zo komen in de poelen van Poelberg alle inheemse salamandersoorten voor.  Op de kleiput De Pomp broeden futen en groeien zeldzame plantensoorten als loos blaasjeskruid en vlottende bies.

Van mei tot december kan je wandelen tussen grazende gallowayrunderen en konikpaarden.  Grote grazers en honden gaan niet samen.  Honden en andere huisdieren, zelfs aangelijnd, zijn daarom niet toegelaten.  Houd afstand van de grazers en voeder hen niet.


Hoge Bergen Ekstergoor: of Eksterheide genoemd.  In dit uitgestrekt natuurdomein kan je vanuit drie verschillende kijkhutten watervogels, reeën en andere dieren bewonderen.  Daarnaast zijn er ook (andere) gevleugelde vrienden zoals havik, zwarte specht en het bont dikkopje (dagvlinder) aanwezig in het domein.  De ecologische waarde van de Eksterheide zal de komende jaren nog verhogen door gerichte ingrepen.  Hou dit stukje groen dus zeker in de gaten!

Vroeger was in dit domein een vliegveldje met de bedoeling het uit te bouwen naar een industrie, in de jaren tachtig is dit gesloten.

De Vlaamse overheid heeft het heidelandschap opnieuw de kans geven om zich volop te ontwikkelen.  Het vernieuwde natuurgebied is in sinds 2008 toegankelijk voor het publiek.


Blakheide: ligt in een Europese beschermingszone, een zogenaamd Natura 2000-gebied, waarbij heideherstel één van de belangrijkste doelen is.  Intussen zijn de werken die tot dit heideherstel moeten leiden, gestart.

Hierin liggen nog heel wat heidezaden te rusten, de zogenaamde zaadbank.  Omdat struikheide (en andere heideplanten) veel licht en weinig voedingsstoffen nodig heeft, kunnen deze zaden kiemen en opgroeien tot een dichte heidevegetatie.  Tegelijkertijd met die plagwerken zal ook een ven, dat in het vroegere bos lag, geruimd worden zodat dat op korte termijn weer een geschikt leefgebied wordt voor typische vensoorten zoals de poelkikker, de viervleklibel of de vleesetende kleine zonnedauw. In de zones voor heideherstel groeien naast struikheide en andere kruiden ook veel zaailingen van berk en den op.  Wanneer er niet ingegrepen wordt, groeien die zaailingen snel uit tot een dicht bos. Daarom worden de herstelde heidezones binnenkort begraasd door heideschapen en worden die zones ook nog voorzien van een Ursus-raster.  Alle wandelpaden blijven buiten die rasters zodat wandelaars of hondenliefhebbers (met een aangelijnde hond!) overal welkom blijven.  De werken zullen onvermijdelijk tot enige hinder leiden, maar die trachten we tot een minimum te beperken.


Luysterborg: is gelegen in het noorden van Beerse in de Vossenbrugstraat.  Het gebied van 26 ha groot wordt gekenmerkt door een kunstmatig vennetje en een gemengd bos: eik, beuk, grove den met een struiklaag van berk, lijsterbes, vuilboom. Tot de bodemvegetatie behoren bramen, varens, blauwe bosbes, smelen en pijpenstrootje.  Verschillende knaagdieren, amfibieën en insecten zijn er goed vertegenwoordigd.

Het domein werd reeds vermeld in 1294 als "Lusterborck".  In 1311 gaf Jan II van Brabant het noordelijk deel van Beerse aan de Sint-Michielsabdij.  In 1782 werden de Gasthuiszusters van Turnhout eigenaar.  Het gebied wordt beheerd door de afdeling Bos en Groen van het Vlaams Gewest.


Alle afstanden zijn voorzien van controle-rustposten, in de zaal kan men “Zwarte Pens” met of zonder appelmoes bekomen tegen wandelvriendelijke prijs.

Zwarte pensen, trippen, saucissen.  Elke streek heeft er een naam voor, maar het verschijnsel is nationaal, in de oude betekenis van het woord.  Het eten van pensen verenigt Waal en Vlaming.”

Wat zijn Pensen….

Voor de zwarte pensen is het hoofdbestanddeel varkensvlees, bloed, brood, spek, ui en sjalot gekruid met kruidnagel, muskaatnoot, peper en zout.  Pensen hebben een vrij vaste structuur. Aha…Pensen zijn dus BLOEDWORST….


Extra info

4 - 10 - 15 - 20 - 25 – 30km - Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens en minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Wij als wandelclub ’t Beerke Beerse vzw 1019,

heten jullie allen van harte welkom.


»   Curabitur