Privacyverklaring

Privacyverklaring (AVG – GDPR) WSV De Ranstuilen vzw

 

Contact

 

Als Wandelclub WSV De Ranstuilen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:


Christel Janbroers

Vorstjensweg 15 A

2520 Broechem

christel_janbroers@hotmail.comWaarom wij persoonsgegevens verwerken?

 

Uw persoonsgegevens worden door Wandelclub WSV De Ranstuilen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Wandelclub WSV De Ranstuilen vzw, van Wandelsport Vlaanderen en de leden van Wandelsport Vlaanderen
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 


Verstrekking aan Derden

 

De gegevens (of een deel ervan) die u aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


  • Het hosten van onze website (http://www.one.com)
  • Het bewaren van jullie persoonsgegevens (Google Cloud en Webportaal Wandelsport Vlaanderen)
  • Het hosten van onze facebookpagina https://www.facebook.com/groups/1587287038178587/

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of die geen privacy verklaring hebben die EU regels respecteert. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegelaten is.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten alle tijde in te trekken, zonder dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

 


Bewaartermijn

 

Wandelclub WSV De Ranstuilen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 3 jaar.

 


Uw rechten omtrent de gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy-statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 


Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.


 

Wijziging Privacyverklaring

 

Wandelclub WSV De Ranstuilen vzw kan zijn Privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging zal door middel van een nieuwsbrief bekend gemaakt worden aan alle leden en door een aankondiging op deze website.